by Irmglobe_1955 Irmglobe_1955

Dukh-o-Takaaleef Pr Sabar Aur Ajar (28-01-2018)

Download (304 downloads)
by Irmglobe_1955 Irmglobe_1955

Jahannam Sai Nijat Naiki Ka Hukum Aur Burai Sai Rookney Mein Hai (26-01-2018)

Download (310 downloads)
by Irmglobe_1955 Irmglobe_1955

Nazar Ki Hifzat Aur Bad Nazri Ki Waeed (26-01-2018)

Download (304 downloads)
by Irmglobe_1955 Irmglobe_1955

Sawal Kero Ahle Zikar Se (Jannae Walo Se) Agar Tum Nahin Jantae{31-8-2013}

Download (471 downloads)